BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/BXD-QLN
V/v: Hướng dẫn chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 260/KH &ĐT-ĐKKD2 ngày 06/02/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đềnghị Bộ Xây dựng hướng dẫn điều kiện về chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghềkinh doanh bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản. Sau khinghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau :

1. Về điều kiện chứng chỉ hành nghềđối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực dịch vụ môi giới bất động sảnvà dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.

Tại mục 1.2, phần IV Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nộidung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính Phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (gọi tắt là Thông tư 13/2008/TT-BXD ) quy định: “Sàn giao dịch bất động sản ngoài việc thực hiện các dịch vụvề giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua và môi giới bấtđộng sản còn được phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ: định giábất động sản; tư vấn bất động sản; quảng cáo bất động sản; đấu giá bất độngsản; quản lý bất động sản”. Như vậy, khi doanh nghiệp đủ điều kiện và được phépkinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật kinhdoanh bất động sản thì đồng thời doanh nghiệp cũng được phép kinh doanh dịch vụmôi giới bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản của chính doanh nghiệp.

Tại phần IV, mục 1.5 Thông tư13/2008/TT-BXD quy định: “Sàn giao dịch bất động sản phải có tối thiểu 02 (hai)nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉ môi giới bất độngsản”. Đối chiếu các quy định pháp luật nêu trên, nếu doanh nghiệp kinh doanhdịch vụ sàn giao dịch bất động sản và thực hiện dịch vụ môi giới bất động sảntại sàn giao dịch bất động sản của chính doanh nghiệp thì khi làm thủ tục đăngký kinh doanh cho lĩnh vực này chỉ cần đáp ứng điều kiện doanh nghiệp “phải cótối thiểu 02 (hai) nhân viên làm công việc môi giới bất động sản có chứng chỉmôi giới bất động sản”.

2. Về điều kiện phải có chứng chỉhoặc giấy chứng nhận đối với các chức danh quản lý trong doanh nghiệp.

Tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định 153/2007/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhLuật Kinh doanh bất động sản, quy định điều kiện đối với người quản lý, điềuhành sàn giao dịch bất động sản phải “có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đàotạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản”.Theo quy định này, đối với chức danh giám đốc sàn giao dịch bất động sản, phápluật kinh doanh bất động sản yêu cầu có giấy chứng nhận đã qua đào tạo quản lý,điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngthông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội biết thực hiện./.

Nơi nhận:Như trên;
Lưu, VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà