BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/BXD-VLXD
V/v: Xác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 57/TPVĐ-CV ngày 15/4/2011 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Vạn Điểm về việc xinxác nhận công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp mà Công ty lựa chọn làcông nghệ mới (kèm theo hồ sơ dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch blốc bê tôngkhí chưng áp). Sau khi nghiên cứu văn bản và hồ sơ dự án, Bộ Xây dựng có ý kiếnsau:

1. Công nghệ sản xuất gạch blốc bêtông khí dùng thiết bị chưng áp là công nghệ đã được áp dụng ở nhiều nước trênthế giới. Sản phẩm là gạch blốc bê tông có tính năng nhẹ, cách âm và cách nhiệttốt, thuận lợi sử dụng trong công trình xây dựng. Đặc trưng của công nghệ nàylà sản xuất không nung, không phát thải khí CO2 góp phần giảm thiểu ô nhiễm môitrường. Mặt khác, nguyên liệu cho sản xuất sử dụng phế thải công nghiệp, khôngsử dụng nguyên liệu đất sét góp phần bảo vệ tài nguyên và môi trường.

2. Xác nhận công nghệ Quý Công tylựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất gạch blốc bê tông khí chưng áp là công nghệmới, công nghệ cao và thân thiện với môi trường, mới được áp dụng ở nước ta.Sản phẩm của quý công ty phù hợp với yêu cầu trong Quy hoạch tổng thể pháttriển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 và Chươngtrình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyếtđịnh số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010.

3. Căn cứ vào Luật đầu tư trong nướcvà các quy định hiện hành, Quý Công ty làm tiếp các thủ tục cần thiết để đượchưởng chính sách ưu đãi trong đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới