BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/BXD-VLXD
V/v: Xuất khẩu sạn, sỏi biển của Công ty TNHH Tín Hoằng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Tín Hoằng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/CV-CT ngày 20/3/2009của Công ty TNHH Tín Hoằng về việc tiếp tục xuất khẩu sạn, sỏi biển. Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Sạn, sỏi biển xin xuất khẩu có nguồn gốc khai thác từ mỏ củaCông ty Cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnhQuảng Ninh cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tại xã Cộng Hoà,thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 14/3/2006.

Công ty TNHH Tín Hoằng có hợp đồng xuất khẩu số 05/2008TH-MX ký ngày 12/11/2008 sang thị trường Malaysia với khối lượng khoảng 5.000tấn sạn, sỏi biển, kích thước từ 01-30 mm.

Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủtướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp(nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì các sản phẩmsạn, sỏi biển xuất khẩu nêu trên đã đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn xuấtkhẩu khoáng sản theo quy định.

Thời hạn và khối lượng của Hợp đồng xuất khẩu sạn, sỏi biểnnêu trên chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2009.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sạn,sỏi biển của Công ty TNHH Tín Hoằng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung