TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 28/CCTTHC
V/v hướng dẫn tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ về việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính tại côngvăn số 9109/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 12 năm 2009, Tổ công tác chuyên trách cảicách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tácchuyên trách) hướng dẫn các bộ, ngành cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủtục hành chính theo các nội dung sau.

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Thông qua việc làm này, các bộ,ngành sẽ lượng hóa được các chi phí xã hội để tuân thủ các quy định về thủ tụchành chính. Trên cơ sở đó sẽ tính toán được lợi ích mang lại của các phương ánđơn giản hóa thủ tục hành chính; đề xuất được những giải pháp thực tiễn nhằmcắt giảm các khoản chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện nay.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chínhlà chi phí mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu để tuân thủ các quy định của mộtthủ tục hành chính nhất định. Trong khuôn khổ đề án 30, chi phí tuân thủ thủtục hành chính được xác định gồm (1) chi phí hành chính, (2) chi phí tài chínhgián tiếp, và (3) chi phí tài chính trực tiếp; trong đó:

- Chi phí hành chính là chi phínhân công, chi phí quản lý và văn phòng (đối với doanh nghiệp) cho việc thuthập thông tin, xử lý hồ sơ, giấy tờ để hoàn thành bộ hồ sơ nộp cho các cơ quanhành chính nhà nước nhằm được giải quyết thủ tục hành chính.

- Chi phí tài chính gián tiếp: chiphí nhằm thay đổi mẫu mã sản phẩm, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, bổsung thiết bị để tuân thủ yêu cầu đặt ra của thủ tục (ví dụ: để được cấp giấyphép kinh doanh karaoke, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định, người thựchiện thủ tục hành chính phải thiết kế, xây dựng và trang bị cho phòng karaokeđạt các tiêu chuẩn về cách âm, ánh sáng, an toàn, an ninh, v.v…). Chi phí tàichính gián tiếp thường được thể hiện thông qua việc tuân thủ các yêu cầu, điềukiện của thủ tục hành chính, bao gồm cả chi phí công chứng, chứng thực, mua mẫuđơn, tờ khai.

- Chi phí tài chính trực tiếp làphí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = chi phí hành chính + chi phí tài chính gián tiếp + chi phí tài chính trực tiếp

Việc tiến hành việc tính toán chiphí tuân thủ thủ tục hành chính trong khuôn khổ đề án 30 được tiến hành theobốn công đoạn bao gồm: (i) phân tích và chia nhỏ thủ tục hành chính thành nhữnghoạt động có thể đo lường được chi phí; (ii) thu thập số liệu cần thiết phục vụcho quá trình tính toán; (iii) phân tích số liệu và tiến hành tính toán chi phítuân thủ thủ tục hành chính theo quy định hiện hành; và (iv) tính toán chi phísau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính và lập biểu đồ so sánh chi phí hiện tạivà chi phí sau khi đơn giản hóa thủ tục hành chính.

1. Công đoạn 1: Phân tích vàchia nhỏ thủ tục hành chính

Đây là việc phân tích trình tự,cách thức thực hiện, hồ sơ phải nộp và các yêu cầu, điều kiện của một thủ tụchành chính nhằm xác định các hoạt động cụ thể mà một cá nhân hoặc tổ chức phảitrải qua khi thực hiện một thủ tục hành chính. Công đoạn này gồm 2 bước nhưsau:

Bước 1: Thông qua biểu mẫu thống kêthủ tục hành chính (biểu mẫu 1) và các mẫu đơn, tờ khai liên quan, xác định cácnội dung, yêu cầu mà cá nhân, doanh nghiệp phải thực hiện như các quy định vềthành phần hồ sơ phải nộp; các yêu cầu, điều kiện gắn với thủ tục hành chínhphải tuân thủ; các khoản phí, lệ phí phải nộp.

Bước 2: Thông qua tham khảo thựctiễn thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước cũng như phỏng vấncác đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (cá nhân, tổ chức), xác định cáchoạt động cụ thể mà cá nhân, tổ chức phải thực hiện để hoàn thành các nội dung,yêu cầu do cơ quan hành chính nhà nước đặt ra (được xác định tại bước 1).

2. Công đoạn 2: thu thập, phântích số liệu

Số liệu có thể được thu thập từ cácnguồn khác nhau, như từ các nghiên cứu đã được thực hiện, số liệu thống kê từcác bộ, ngành, các cơ quan địa phương, Tổng cục Thống kê, các trang web, hiệphội doanh nghiệp, các cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, hoặcphỏng vấn trực tiếp cá nhân, tổ chức đã thực hiện thủ tục hành chính. Việc thuthập số liệu cần tuân thủ hai nguyên tắc:

- Thu thập số liệu ứng với cá nhân,tổ chức hoạt động với hiệu quả bình thường: loại bỏ số liệu gắn với các cánhân, tổ chức hoạt động với hiệu suất quá cao hoặc quá thấp.

- Tiếp cận cẩn trọng: lựa chọn sốliệu ở mức trung bình thấp nếu có nhiều nguồn số liệu quá chênh lệch nhau

Các loại số liệu cần thu thập baogồm:

Loại chi phí

Số liệu cần thu thập

Cách tính/Nguồn

Chi phí hành chính

Mức lương tính theo tháng của cá nhân trực tiếp thực hiện các hoạt động

Mức lương của người quản lý và lương nhân viên áp dụng theo mức lương tương ứng đối với các ngành, lĩnh vực trong Phụ lục 2.

Trường hợp số liệu cần tìm không có trong Phụ lục 2 hoặc trường hợp mức lương nêu tại Phụ lục 2 chênh lệch quá nhiều so với thực tế mức lương áp dụng tại các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tuân thủ thủ tục hành chính, người tính toán tiến hành phỏng vấn trực tiếp cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính có liên quan để lấy số liệu.

Mức lương của người quản lý

Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện thủ tục là 20% (mức trung bình hiện nay và theo thông lệ quốc tế). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC thì lương trả người quản lý bằng 0 và mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động cũng bằng 0.

Chi phí văn phòng

Chi phí văn phòng (gồm cả đi lại …) liên quan đến thực hiện thủ tục là 20% lương (thông lệ quốc tế là 25%-30%, tuy nhiên vì chi phí văn phòng ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới nên tính ở mức thấp là 20%). Đối với cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, đây là chi phí đi lại thông thường và các loại chi phí phát sinh khác (gửi xe, v.v.) phục vụ các hoạt động liên quan.

Chi phí này được máy tính tự động cập nhật

Trong một số trường hợp đặc biệt, để thực hiện thủ tục hành chính, đòi hỏi cá nhân, tổ chức phải đi lại ngoại tỉnh, phát sinh chi phí ăn, nghỉ, v.v… để thực hiện các hoạt động theo yêu cầu của thủ tục. Đối với các trường hợp này, các chi phí phát sinh được tính vào chi phí tài chính gián tiếp theo các khoản mục chi cụ thể như vé máy bay, tàu hỏa, chi phí ăn, nghỉ có liên quan, v.v… mà không tính vào khoản chi phí văn phòng thông thường theo mức 20% nêu trên.

Chi phí thuê ngoài

Trường hợp cá nhân, tổ chức không trực tiếp thực hiện các hoạt động mà tiến hành thuê dịch vụ bên ngoài như dịch thuật, tư vấn thì xác định chi phí theo các trường hợp cụ thể.

Thời gian thực hiện các hoạt động

Để có được con số về thời gian thực hiện các hoạt động của thủ tục hành chính cần tiến hành phỏng vấn, khảo sát đối tượng thực hiện thủ tục hành chính để thu thập số liệu về thời gian thực hiện các hoạt động. Lưu ý: thời gian thực hiện các hoạt động được tính theo giờ.

Chi phí tài chính gián tiếp

Chi phí cá nhân, tổ chức phải bỏ ra để mua sắm các trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng … nhằm tuân thủ các quy định của thủ tục hành chính đặt ra

Phỏng vấn cá nhân, tổ chức

Chi phí công chứng, chứng thực, mua đơn, tờ khai

Theo mức giá áp dụng đối với từng công việc cụ thể (một số loại chi phí áp dụng theo định mức nêu tại Phụ lục 2)

Chi phí tài chính trực tiếp

Phí, lệ phí

Theo biểu phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính do nhà nước quy định

Tần suất thực hiện thủ tục hành chính

Trả lời câu hỏi một cá nhân, tổ chức trung bình phải thực hiện thủ tục hành chính đó bao nhiêu lần trong một năm. Ví dụ: chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật có giá trị 1 năm, tương đương với tần suất thực hiện thủ tục 1 lần/năm; hộ chiếu phổ thông có giá trị 10 năm, tương đương với tần suất thực hiện thủ tục 0.1 lần/năm.

Số lượng đối tượng tuân thủ thủ tục hành chính

Là tổng số đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của thủ tục hành chính. Trường hợp không có số liệu này có thể sử dụng số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm. Trong trường hợp này, tần suất thực hiện thủ tục hành chính cố định là 1.

Ví dụ 1. đối với thủ tục khai thuê giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, số lượng đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh là số đối tượng có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng, hiện vào khoảng 325.000 doanh nghiệp. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ khai thuế giá trị gia tăng theo tháng, như vậy tần suất sẽ là 12 lần/năm.

Ví dụ 2: đối với thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thuốc bảo vệ thực vật, hiện chỉ có số liệu về số lượng chứng chỉ cấp trong một năm (11.482 chứng chỉ/năm). Trong trường hợp này, tần suất sẽ cố định là 1.

Trong trường hợp sử dụng số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm, ngoài việc quy đổi tần suất thực hiện về 1, nếu sau khi đơn giản hóa có kiến nghị giảm tần suất thì ta cũng phải quy đổi giảm tương ứng. Ví dụ như trường hợp cấp hộ chiếu phổ thông, nếu kiến nghị kéo dài thời gian hiệu lực của hộ chiếu từ 10 năm lên 15 năm, thì tần suất giảm còn 10/15 tương đương 0.7.

Lưu ý: do hạn chế về thờigian và nguồn lực, việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theo cáchthức hướng dẫn trong công văn này không yêu cầu tính chính xác theo các nguyêntắc thống kê. Tuy nhiên, để bảo đảm tính thuyết phục của việc tính toán, cầntuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tiếp cận cẩn trọng đã nêu trên trong việc thuthập số liệu. Như vậy, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính nếu tính theo cácnguyên tắc thống kê sẽ luôn ở mức cao hơn con số tính toán theo hướng dẫn tạicông văn này, vì các số liệu dùng để tính toán đã được chọn ở mức trung bìnhthấp.

3. Công đoạn 3: nhập số liệu vàtính toán

Sử dụng các số liệu đã thu thập ởtrên để điền vào file excel “Bảng ứng dụng tính toán chi phí tuân thủ thủ tụchành chính” do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủtướng Chính phủ xây dựng (xem phụ lục 1). File excel này đã có các công thứccần thiết. Người sử dụng chỉ cần nhập các dữ liệu vào các ô có liên quan màkhông cần phải lập công thức. Nêu rõ nguồn dữ liệu thu thập được trong cột ghichú của file excel nêu trên (ví dụ: theo định mức do Tổ công tác chuyên tráchcung cấp; theo văn bản pháp luật (nếu rõ tên, số, ký hiệu văn bản); do vụ, cụcchức năng cung cấp, v.v…)

Sau khi điền đủ và đúng số liệu,bảng excel sẽ tự động tính toán các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và chobiết số liệu theo từng hoạt động của thủ tục hành chính và tổng cộng đối vớicác thủ tục hành chính.

Lưu ý trước khi điền: Chỉ điền số liệu vào các ô có màu xanh nhạt. Tránh can thiệp vào các ô có màu khác (trừ một số trường hợp đặc biệt). Nếu sau khi điền toàn bộ các hoạt động, còn thừa dòng (row) thì dùng lệnh xóa (delete) để xóa các dòng thừa (lưu ý không xóa dòng tổng cuối cùng)

4. Công đoạn 4: tính toán chiphí theo phương án đơn giản hóa

- Trường hợp kiến nghị giữ nguyênthủ tục hành chính: không phải thực hiện công đoạn này.

- Trường hợp kiến nghị bãi bỏ, hủybỏ thủ tục hành chính:

+ Nếu thủ tục hành chính được kiếnnghị bãi bỏ, hủy bỏ hoàn toàn, chi phí thực hiện thủ tục hành chính sau khi đơngiản hóa được tính bằng 0.

+ Nếu thủ tục hành chính được kiếnnghị bãi bỏ, hủy bỏ nhưng các yêu cầu, điều kiện vẫn tồn tại, như việc kiếnnghị bãi bỏ thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vàchuyển sang hình thức kinh doanh có điều kiện nhưng không cần cấp phép, thựchiện tính toán chi phí tìm hiểu các quy định có liên quan nhằm tuân thủ các quyđịnh đó.

- Trường hợp kiến nghị đơn giản hóathủ tục hành chính:

Căn cứ vào phương án đơn giản hóathủ tục hành chính, cập nhật và điều chỉnh các chi phí tuân thủ thủ tục hànhchính trên cơ sở các số liệu đã có trước khi đơn giản hóa thủ tục hành chínhtrong bảng CHI PHÍ SAU ĐGH. Việc cập nhật và điều chỉnh có thể bao gồm:

+ Cắt bỏ một số hoạt động trong thủtục hành chính.

+ Giảm thời gian thực hiện đối vớitừng hoạt động trong thủ tục hành chính (thông qua việc đơn giản hóa mẫu đơn,tờ khai, áp dụng cách thức thực hiện tiên tiến, loại bỏ yêu cầu công chứng,chứng thực, …)

+ Giảm những chi phí tài chính giántiếp thông qua việc cắt giảm các yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hànhchính

+ Giảm phí và lệ phí để thực hiệnthủ tục hành chính.

+ Giảm số lượng đối tượng tuân thủthủ tục hành chính.

+ Giảm tần suất thực hiện thủ tụchành chính thông qua việc giảm thời gian báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền(khai thuế, báo cáo hoạt động internet, v.v.) và kéo dài thời hạn của các loạigiấy phép, chứng chỉ, đăng ký, v.v.

Sau khi điền đủ và đúng số liệu,bảng excel sẽ tự động tính toán các chi phí tuân thủ thủ tục hành chính theophương án đơn giản hóa, đồng thời hệ thống tự động cập nhật, tạo biểu đồ sosánh chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước và sau khi đơn giản hóa.

Lưu ý: trong khuôn khổ đề án30, việc rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính tương đương với việcgiảm chi phí cơ hội cho cá nhân, tổ chức không được tính vào chi phí tuân thủthủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, việc rút ngắnthời gian giải quyết thủ tục hành chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối vớicá nhân, tổ chức, giúp cá nhân, tổ chức hưởng lợi đáng kể từ giải pháp rút ngắnthời gian này thì cơ quan tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính có thểquyết định thực hiện tính toán các chi phí cơ hội gắn với việc rút ngắn thờigian giải quyết thủ tục hành chính nhằm chứng minh lợi ích của phương án đơngiản hóa thủ tục hành chính. Ví dụ: việc rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trịgia tăng giúp doanh nghiệp sớm được bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TÍNHTOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tổ công tác thực hiện đề án 30 tạicác bộ, ngành chủ trì, phối hợp với các vụ, cục chức năng tiến hành tính toánchi phí tuân thủ của tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quảnlý của bộ theo đúng hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tụchành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ chịu trách nhiệm tính toánchi phí tuân thủ thủ tục hành chính sử dụng hướng dẫn tại công văn này; ví dụminh họa cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghềkinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (phụ lục 3, 4); file excel “Bảng ứng dụng tínhtoán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính” đăng tải trên trangwww.thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản để thực hiện.

Việc tính toán chi phí tuân thủ cácthủ tục hành chính và lợi ích của việc đơn giản hóa thủ tục hành chính phảihoàn thành và gửi kết quả dưới dạng bản in và bản điện tử cùng với kết quả ràsoát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngànhvề Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủtrong ngày 28 tháng 2 năm 2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, CTTĐTCP;
- HĐTV: Tổ thư ký;
- TCTCT: các Tổ phó, các thành viên;
- Lưu: VT, CCTTHC (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC 1

BẢNGỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

BẢNG ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN
CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CÔNGTHỨC TỔNG QUÁT:

CHIPHÍ TUÂN THỦ TTHC = CHI PHÍ HÀNH CHÍNH + CHI PHÍ TÀI CHÍNH GIÁN TIẾP + CHI PHÍTÀI CHÍNH TRỰC TIẾP

GIẢITHÍCH THUẬT NGỮ

Chi phí tuân thủ thủ tục hànhchính: là chi phí mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu để tuân thủ các quyđịnh của một thủ tục hành chính nhất định.

Chi phí hành chính: là chiphí nhân công, chi phí quản lý và văn phòng (đối với doanh nghiệp) cho việc thuthập thông tin, xử lý hồ sơ, giấy tờ để hoàn thành bộ hồ sơ nộp cho các cơ quanhành chính nhà nước nhằm được giải quyết thủ tục hành chính

Chi phí tài chính gián tiếp:chi phí nhằm thay đổi mẫu mã sản phẩm, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ, bổsung thiết bị để tuân thủ yêu cầu đặt ra của thủ tục (ví dụ: để được cấp giấyphép kinh doanh karaoke, ngoài việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định, người thựchiện thủ tục hành chính phải thiết kế, xây dựng và trang bị cho phòng karaoke đạtcác tiêu chuẩn về cách âm, ánh sáng, an toàn, an ninh, v.v…). Chi phí tài chínhgián tiếp thường được thể hiện thông qua việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện.

Chi phí tài chính trực tiếp: làphí, lệ phí để thực hiện thủ tục hành chính.

CHI PHÍ LƯƠNG, VĂN PHÒNG VÀ QUẢN LÝ

Lương nhân viên theo tháng

Lương người quản lý theo tháng

Lương trả người quản lý (quy đổi theo mức lương giờ)

Lương trả nhân viên (quy đổi theo mức lương giờ)

Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động

Chi phí văn phòng (%)

Chi phí trung bình cho mỗi giờ hoạt động (VND)

Nguồn số liệu

0

0

0.20

0.20

0

Ghi chú:

(i) Mức lương của người quản lý và lương nhân viên áp dụng theo mức lương tương ứng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan có trong phụ lục đính kèm tài liệu này.

(ii) Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện thủ tục là 20% (mức trung bình hiện nay và theo thông lệ quốc tế). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC thì lương trả người quản lý tính bằng 0 và mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động cũng bằng 0.

(iii) Chi phí văn phòng (gồm cả đi lại …) liên quan đến thực hiện thủ tục là 20% lương (thông lệ quốc tế là 25%-30%, tuy nhiên vì chi phí văn phòng ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới nên tính ở mức thấp là 20%). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC, đây là chi phí đi lại và các loại chi phí phát sinh khác (gửi xe, v.v.) phục vụ các hoạt động liên quan.

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

CÁC HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ HÀNH CHÍNH

Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)

Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)

Số lượng đối tượng tuân thủ

Tần suất thực hiện

Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)

Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)

Ghi chú

HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

Chi phí nội bộ

Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)

Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)

Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)

1

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

4

0

0

0

5

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

9

0

0

0

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

13

0

0

0

14

0

0

0

15

0

0

0

16

0

0

0

17

0

0

0

18

0

0

0

19

0

0

0

20

0

0

0

21

0

0

0

22

0

0

0

23

0

0

0

24

0

0

0

25

0

0

0

Tổng

0

0

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT

CÁC HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ HÀNH CHÍNH

Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)

Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)

Số lượng đối tượng tuân thủ

Tần suất thực hiện

Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)

Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)

Ghi chú

HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

Chi phí nội bộ

Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)

Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)

Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

16

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

19

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

Tổng

0

0

SO SÁNH LỢI ÍCH ĐƠN GIẢN HÓA

Chiphí tuân thủ TTHC trước và sau khi đơn giản hóa

Chiphí tuân thủ TTHC còn lại (màu nâu) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màuxanh) sau đề xuất cải cách

0%

PHỤ LỤC 2

ĐỊNHMỨC MỘT SỐ LOẠI CHI PHÍ ĐỂ TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Kèm theo công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

1. Tiền lương theo tháng bình quâncủa người lao động trong năm 2009 tại các doanh nghiệp: 2.800.000 đồng/người(nguồn: Vụ Lao động và tiền lương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

2. Tiền lương theo tháng của ngườilao động tại các doanh nghiệp nhà nước trong một số ngành, lĩnh vực trong năm2008 (nguồn: website Tổng cục Thống kê)

STT

Ngành, lĩnh vực

Lương trung bình (đồng)

1

Nông nghiệp và Lâm nghiệp

2.011.100

2

Thủy sản

2.048.100

3

Công nghiệp khai thác mỏ

5.090.000

4

Công nghiệp chế biến

2.736.700

5

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước

3.912.200

6

Xây dựng

2.495.200

7

Thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình

3.021.500

8

Khách sạn và nhà hàng

2.815.200

9

Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc

4.168.500

10

Tài chính tín dụng

5.621.900

11

Hoạt động khoa học và công nghệ

3.099.700

12

Hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn

3.214.700

13

Quản lý nhà nước và an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc

2.085.300

14

Giáo dục và đào tạo

2.269.700

15

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

2.259.200

16

Nghệ thuật vui chơi giải trí

2.125.600

17

Hoạt động của Đảng, đoàn thể và hiệp hội

1.879.400

18

Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng

1.911.800

19

Hoạt động của các tổ chức, cơ quan quốc tế

4.267.000

 3. Tiền lương theo tháng của ngườiquản lý tại các doanh nghiệp: áp dụng mức bằng 5 lần tiền lương theo tháng củangười lao động tại các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tương ứng.

4. Định mức của một số loại chi phíkhác

STT

Tên chi phí

Định mức (đồng)

Nguồn

1

Dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt

90. 000/trang 350 từ

Thông tư 219/2009/TT-BTC (19/11/2009)

2

Dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

100.000/trang 350 từ

Thông tư 219/2009/TT-BTC (19/11/2009)

3

Lệ phí công chứng, chứng thực

Theo từng trường hợp

Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT /BTC-BTP (17/10/2008)

4

Chi phí sao chụp tài liệu

200/trang

Theo giá thị trường tại thời điểm tháng 1 năm 2010

5

Chi phí in ấn

500/trang

Theo giá thị trường tại thời điểm tháng 1 năm 2010

6

Chi phí gửi bưu phẩm, bưu kiện

Bảng giá cước bưu phẩm, bưu kiện đang áp dụng tại bưu điện địa phương cấp tỉnh

Khi áp dụng mức cước nào, cán bộ tính toán cần nêu rõ nguồn: bảng cước của bưu điện tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nào;

7

Tiền phòng nghỉ

300. 000/phòng /người

Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007) – áp dụng trường hợp đi lẻ.

8

Công tác phí:

- Đi và về trong ngày

50. 000/ngày /người

Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007)

- Đi và về hơn 01 ngày

70.000/ngày /người

Thông tư 23/2007/TT-BTC (21/3/2007)

PHỤ LỤC 3

VÍDỤ VỀ CÁCH THỨC TÍNH TOÁN CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈHÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(Kèm theo công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

Bước 1. Căn cứ vào biểu mẫu1, các mẫu đơn, tờ khai và yêu cầu, điều kiện của thủ tục, xác định các nộidung phải tuân thủ và các hoath động chi tiết

HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

Tìm hiểu thủ tục

Tìm hiểu thông tin về thủ tục

Đơn đề nghị

Chuẩn bị mẫu đơn

Xin xác nhận về địa điểm kinh doanh tại mẫu đơn

Bằng cấp chuyên môn

Chuẩn bị và photo bằng cấp chuyên môn

Thực hiện chứng thực bằng cấp chuyên môn

Sơ yếu lý lịch

Chuẩn bị sơ yếu lý lịch

Thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch

Giấy khám sức khỏe

Khám sức khỏe

Ảnh

Chụp ảnh

Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)

Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp

Thời gian đi nộp hồ sơ

Nhận kết quả

Đi lại để nhận kết quả

Phí

Nộp phí, lệ phí

Minh họa nhập dữ liệu: Mởbảng Chi phí hiện tại và nhập thông tin về các hoạt động. Xóa bỏ các dòng thừanhưng vẫn giữ nguyên dòng TỔNG

Bước 2: thu thập số liệu

STT

Số liệu phải thu thập

Mức

Nguồn/chú thích

1

Mức lương tính theo tháng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

3.000. 000/tháng

Phỏng vấn

2

Mức lương của người quản lý

0

Không phải tính vì đây là thủ tục áp dụng đối với cá nhân

3

Chi phí thuê ngoài

0

Thủ tục này do cá nhân tự trực tiếp thực hiện, không phát sinh chi phí thuê ngoài

4

Thời gian thực hiện các hoạt động

(thể hiện trong bảng tính)

Phỏng vấn

Tự tính toán theo logic thông thường nhằm ước tính thời gian thực hiện các hoạt động chi tiết

5

Chi phí tài chính gián tiếp

0

Thủ tục này không đòi hỏi các chi phí tài chính gián tiếp

6

Phí, lệ phí

(thể hiện trong bảng tính)

Theo thông tin trong biểu mẫu 1

7

Chi phí công chứng, chứng thực, mua đơn, khám sức khỏe, chụp ảnh, v.v.

(thể hiện trong bảng tính)

Theo hoạt động cụ thể

8

Số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

11. 482/năm

Số chứng chỉ cấp trong năm

Nguồn: Cục Bảo vệ thực vật

9

Tần suất

1

Quy về 1 vì chỉ có số liệu về số lượt đối tượng thực hiện thủ tục hành chính trong năm

Minh họa nhập dữ liệu: Mởbảng LƯƠNG, CHI PHÍ VĂN PHÒNG VÀ QUẢN LÝ

Sau khi đã nhập mức lương vào bảng Lương,quản lý và văn phòng, chi phí lương sẽ được tự động cập nhật vào bảng tính Chiphí hiện tại và Chi phí sau ĐGH. Lưu ý không chỉnh sửa ô này.

Nhập số liệu về thời gian thực hiệncác hoạt động

Nhập số liệu chi phí tài chính trựctiếp và gián tiếp

Nhập số liệu về số lượt đối tượngthực hiện và tần suất. Lưu ý: trường hợp TTHC quy định đối tượng khác nhau phảithực hiện các hoạt động khác nhau thì phải điều chỉnh số liệu về số lượt đốitượng tuân thủ.

Kết quả: Sau khi hoàn thành việcnhập số liệu, hệ thống sẽ tự tính toán ra Tổng chi phí tuân thủ thủ tục hànhchính

Tính toán chi phí sau ĐGH: Trườnghợp kiến nghị bãi bỏ TTHC này thay bằng quy định đây là ngành nghề kinh doanhcó điều kiện nhưng miễn cấp phép, cá nhân có nhu cầu kinh doanh ngành nghề nàysẽ không phải thực hiện TTHC này nữa nhưng phải tìm hiểu các điều kiện kinhdoanh tương ứng. Chi phí này thể hiện trong bảng dưới đây

Kết xuất bản đồ

Chiphí tuân thủ TTHC trước và sau khi đơn giản hóa

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu nâu) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đề xuất cải cách

PHỤ LỤC 4

BẢNGTÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆTHỰC VẬT
(Kèm theo công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Tổ công tácchuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấpchứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

STT

CÁC HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ HÀNH CHÍNH

Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)

Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)

Số lượng đối tượng tuân thủ

Tần suất thực hiện

Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)

Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)

Ghi chú

HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

Chi phí nội bộ

Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)

Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)

Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)

1

Tìm hiểu thủ tục

Tìm hiểu thông tin về thủ tục

2,0

22.500

0

11.482

1

45.000

516.690.000

2

Đơn đề nghị

Chuẩn bị mẫu đơn

1,0

22.500

500

11.482

1

23.000

264.086.000

Tiền in mẫu đơn

Xin xác nhận về địa điểm kinh doanh tại mẫu đơn

20,0

22.500

20.000

11.482

1

470.000

5.396.540.000

Lệ phí xác nhận

3

Bằng cấp chuyên môn

Chuẩn bị và photo bằng cấp chuyên môn

2,0

22.500

1.000

11,482

1

46.000

528.172.000

Tiền photo

Thực hiện chứng thực bằng cấp chuyên môn

8,0

22.500

5.000

11.482

1

185.000

2.124.170.000

Lệ phí chứng thực

4

Sơ yếu lý lịch

Chuẩn bị sơ yếu lý lịch

2,0

22.500

2.000

11.482

1

47.000

539.654.000

Mua SYLL

Thực hiện xác nhận sơ yếu lý lịch

4,0

22.500

5.000

11.482

1

95.000

1.090.790.000

Lệ phí xác nhận

5

Giấy khám sức khỏe

Khám sức khỏe

4,0

22.500

50.000

11.482

1

140.000

1.607.480.000

Lệ phí khám sức khỏe

6

Ảnh

Chụp ảnh

2,0

22.500

15.000

11.482

1

60.000

688.920.000

Tiền chụp ảnh

7

Nộp/sửa đổi hồ sơ (lựa chọn hình thức nộp trực tiếp)

Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của thủ tục trước khi nộp

1,0

22.500

11.482

1

22.500

258.345.000

Thời gian đi nộp hồ sơ

4,0

22.500

11.482

1

90.000

1.033.380.000

8

Nhận kết quả

Đến nhận kết quả

4.0

22.500

11,482

1

90.000

1.033.380.000

Nộp phí, lệ phí

1,0

22.500

200.000

11.482

1

222.500

2.554.745.000

Thông tư số 110/2003/TT-BTC

TỔNG

1.536.000

17.636.352.000

CHI PHÍ LƯƠNG, VĂN PHÒNG VÀ QUẢN LÝ

Lương nhân viên theo tháng

3,000,000

Lương người quản lý theo tháng

0

Lương trả người quản lý (quy đổi theo mức lương giờ)

Lương trả nhân viên (quy đổi theo mức lương giờ)

Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động

Chi phí văn phòng (%)

Chi phí trung bình cho mỗi giờ hoạt động (VND)

Nguồn số liệu

0

18,750

0,00

0,20

22,500

Ghi chú:

(i) Mức lương của người quản lý và lương nhân viên áp dụng theo mức lương tương ứng đối với các ngành, lĩnh vực liên quan có trong phụ lục đính kèm tài liệu này.

(ii) Mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện thủ tục là 20% (mức trung bình hiện nay và theo thông lệ quốc tế). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC thì lương trả người quản lý tính bằng 0 và mức độ tham gia của người quản lý vào thực hiện hoạt động cũng bằng 0.

(iii) Chi phí văn phòng (gồm cả đi lại …) liên quan đến thực hiện thủ tục là 20% lương (thông lệ quốc tế là 25%-30%, tuy nhiên vì chi phí văn phòng ở Việt Nam ở mức thấp so với thế giới nên tính ở mức thấp là 20%). Trường hợp cá nhân thực hiện TTHC, đây là chi phí đi lại và các loại chi phí phát sinh khác (gửi xe, v.v.) phục vụ các hoạt động liên quan.

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấpchứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

STT

CÁC HOẠT ĐỘNG

CHI PHÍ HÀNH CHÍNH

Chi phí tài chính gián tiếp (đồng)

Chi phí tài chính trực tiếp: phí, lệ phí thực hiện TTHC (đồng)

Số lượng đối tượng tuân thủ

Tần suất thực hiện

Chi phí để thực hiện mỗi hoạt động/thủ tục (đồng)

Tổng chi phí hàng năm các cá nhân, tổ chức để thực hiện hoạt động/thủ tục (đồng)

Ghi chú

HỒ SƠ, YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN PHẢI TUÂN THỦ

HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

Chi phí nội bộ

Chi phí thuê ngoài (tư vấn, dịch thuật) (đồng)

Thời gian thực hiện hoạt động (giờ)

Chi phí lương trung bình 1 giờ (đồng)

1

Tìm hiểu thủ tục

Tìm hiểu thông tin về thủ tục

2.0

22,500

0

11,482

1

45,000

516,690,000

TỔNG

22,500

0.00

45,000

516,690,000

SOSÁNH LỢI ÍCH CỦA ĐƠN GIẢN HÓA

Chiphí tuân thủ TTHC trước và sau khi đơn giản hóa

Chiphí tuân thủ TTHC còn lại (màu nâu) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màuxanh) sau đề xuất cải cách