CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/CP-QHQT
V/v Bộ Công nghiệp tiếp nhận dự án “ xây dựng và phát triển Trung Tâm đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng”

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7892 BKH/KTĐN, ngày 12 tháng 12 năm 2002) về việc tiếp nhận dự án “Xây dựng và phát triển Trung tâm đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Công nghiệp tiếp nhận dự án”Xây dựng và phát triển Trung tâm đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng”, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng do Trung Tâm ELIS, Italia tài trợ cho công ty cơ khí Hà Nội, Bộ Công nghiệp. Vốn đối ứng cho dự án do công ty Cơ khí Hà nội đảm nhiệm.

2. Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng