TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Linh
Địa chỉ: Số381 Đường Giải Phóng, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
MST:0100512315

Trảlời công văn số 165/CV-NL ngày 18/12/2014 của Công ty TNHH Ngọc Linh hỏi vềchính sách thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1.Giai đoạn áp dụng từ ngày 01/01/2009 đến ngày 29/02/2012:

-Căn cứ Điểm 1.3, Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT và hướng dẫn thihành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ, quy định điềukiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"a)Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứngtừ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thaycho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanhhoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b)Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừtrường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dướihai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

...Hànghoá, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa,dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán uỷquyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng mà các phương thức thanh toán nàyđược quy định cụ thể trong hợp đồng cũng được coi là thanh toán qua ngânhàng;... "

2.Giai đoạn áp dụng từ ngày 01/3/2012 đến ngày 31/12/2013:

-Căn cứ Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thihành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CPngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"1.Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứngtừ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thaycho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanhhoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồmcả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giátrị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồngtheo giá đã có thuế GTGT...

d)Các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầuvào gồm:

...d.3)Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ bathanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanhtoán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toántheo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phảiđược quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là mộtpháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật... "

3.Giai đoạn áp dụng từ ngày 01/01/2014:

-Căn cứ Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"1.Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứngtừ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thaycho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanhhoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào(bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợptổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươitriệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

...4.Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầuvào gồm:

...c)Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ bathanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanhtoán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toántheo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phảiđược quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là mộtpháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật..."

Đềnghị Công ty TNHH Ngọc Linh căn cứ vào thực tế phát sinh các nghiệp vụ thanhtoán tại đơn vị mình, đối chiếu với quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGTđầu vào từng thời kỳ để thực hiện.

CụcThuế TP Hà Nội thông báo Công ty TNHH Ngọc Linh biết và thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và trích dẫn tại văn bản này./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến