BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn xử lý một số vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở kết quả Cuộc họp Nhóm chuyên trách Quy tắc xuấtxứ lần thứ 28 của các nước thành viên thuộc khối ASEAN và ý kiến của Bộ CôngThương tại các công văn số 10566/BCT-XNK ngày 4/11/2008 và 11570/BCT-XNK ngày04/12/2008 về những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan hướng dẫnCục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Quyết định 19/2008/QĐ-BCT ngày 24/7/2008 của Bộ CôngThương ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá Mẫu D có hiệu lựcthi hành từ ngày 02/9/2008. Nhưng trong khoảng thời gian chuyển đổi từ ngày 01tháng 8 đến ngày 02 tháng 9, cơ quan Hải quan chấp nhận cả C/O mẫu D cũ và C/Omẫu D mới với cả hai cách ghi tiêu chí xuất xứ cũ và tiêu chí mới (ví dụ CTSH,WO ... trên C/O mẫu D cũ).

2. Không yêu cầu phải đóng dấu "Issuedrestroactivly" đối với trường hợp cấp sau C/O mà chỉ cần đánh dấu (Ö) bằng bút mực, bút bi hoặc bằng máy tính vào ô tươngứng trong ô số 13 (đối với C/O mẫu D mới). Nếu trong quá trình kiểm tra hoặcxác minh C/O, cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp tự tích bổ sung vào ô số13 mà không có sự chấp nhận của cơ quan cấp C/O thì Hải quan sẽ bác bỏ C/O vàlập biên bản vi phạm theo quy định.

3. Bản sao C/O chứng thực C/O gốc đã bị mất hoặc hỏng phảimang ngày cấp của C/O mẫu D gốc và được đóng dòng chữ "certified truecopy" trên C/O.

Đối với những C/O mắc lỗi nhỏ, tổ chức cấp C/O có thể sửathông tin, ký và đóng dấu vào chỗ sửa hoặc cấp C/O mới. Trong trường hợp cấpC/O mới với số tham chiếu mới, số tham chiếu của C/O gốc được đề cập trên bảnsao C/O bằng cách ghi dòng chữ "Replacing C/O Ref..." (số tham chiếucủa C/O gốc). Cơ quan Hải quan sẽ từ chối cho hưởng ưu đãi nếu Bản sao C/Okhông có dòng chữ nói trên.

4. Trường hợp một C/O mẫu D có nhiều sản phẩm, không thểviết hết trên C/O mẫu D thì có thể được khai tiếp trên các bản C/O tương ứngkhác; hoặc được ghi tiếp sang những phụ lục đính kèm nhưng yêu cầu những phụlục đó phải có đầy đủ thông tin của sản phẩm, số tham chiếu của C/O, chữ ký tắt(hoặc chữ ký thường) của cán bộ cấp và con dấu của tổ chức cấp đóng trên nhữngphụ lục đó

5. Tại Cuộc họp nhóm chuyên trách xuất xứ lần thứ 28 từ ngày20-22/10/2008, các nước ASEAN đã thống nhất những sai khác nhỏ như đánh dấu vàoô số 13 không đúng ô vuông, khổ giấy C/O mẫu D không đúng khổ A4 có thể đượcxem xét chấp nhận đến hết 31/12/2008.

6. Trường hợp từ chối C/O không hợp lệ: cơ quan Hải quanđánh dấu vào ô số 4 trên C/O (bản gốc), ghi rõ lý do từ chối và hướng dẫn doanhnghiệp nhập khẩu gửi trả lại cơ quan cấp C/O của nước xuất khẩu để có thể đượcxác nhận hoặc thay thế C/O theo quy định.

7. Trường hợp C/O cần xác minh khi có nghi ngờ về mẫu dấu,chữ ký, yêu cầu các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4802/TCHQ-GSQLngày 24/9/2008 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết và thực hiện./

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh