BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/TCHQ-GSQL
V/v: cơ chế quản lý nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 2577/TTg-KTN ngày 16/12/2014, văn bản số 10146/VPCP-KTN ngày 29/11/2013 củaVăn phòng Chính phủ về việc quản lý nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia tươngtự như điều kiện, trình tự, thủ tục nhập khẩu gỗ từ các quốc gia khác về ViệtNam, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chicục Hải quan trực thuộc thực hiện thủ tục nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu cónguồn gốc từ Campuchia như sau:

Thực hiện đúng chính sách quản lý hiện hành đối vớiviệc nhập khẩu mặt hàng này tại Thông tư số 01/2014/TT-BCT ngày 15/01/2014 củaBộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, khôngyêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép xuất khẩu của phía Campuchia; hồ sơhải quan thực hiện theo quy định hiện hành tại Luật Hải quan và các văn bảnhướng dẫn dưới Luật Hải quan. Trường hợp mặt hàng gỗ nhập khẩu thuộc Phụ lụcII, III Công ước CITES (nội luật hóa tại Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày05/9/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục cácloài động vật, thực vật hoang dã quy địnhtrongcác Phụ lục của Công ước CITES) thì yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Giấy phépCITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn cấp. Việc tuân thủ pháp luật Campuchia là trách nhiệm doanhnghiệp nhập khẩu gỗ từ Campuchia tự thực hiện.

Công văn này thay thế các văn bản trước đây hướng dẫnvề việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, bao gồm các công vănsố 912/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2014, số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014, số 1830/TCHQ-GSQL ngày 25/02/2014 của Tổng cụcHải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/cáo);
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Bộ NN&PTNT, Bộ CT (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh