B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 28/TCT-CS
V/v: thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5841/CT-TTHT ngày23/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng phươngpháp tính thuế GTGT của Công ty TNHH MTV TM Vũ Đức Anh. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng áp dụng thuế giá trị giatăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp như sau:

“2. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tínhtrực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng nhưsau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàngnăm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện ápdụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợpđăng ký tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 12 Thông tư này”.

Tại điểm c, Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụhướng dẫn đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế:

“c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theophương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp nếu Công ty TNHH MTV TM VũĐức Anh là doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 có mua sắm tài sản trên mộttỷ, nhưng do doanh nghiệp mới thành lập chưa xác định được quy mô (doanh số)theo năm, không có nhu cầu đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì Tổngcục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Hải Dương tại công văn số5841/CT-TTHT ngày 23/12/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hải Dương được biết.Trong quá trình thực hiện, Cục thuế cần tiếp tục rà soát để có giải pháp quảnlý thuế phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Đồng thời phản ánh kịp thờivướng mắc phát sinh để Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý phù hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn