ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/UBND-KT
V/v áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Thường trực HĐND tỉnh.

Tại phiên họp thường kỳ tháng5/2013, UBND tỉnh đã thảo luận và thống nhất nội dung quy định tỷ lệ thu lệ phítrước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang do Cục thuế tỉnh trình.

Để triển khai ngay việc thu lệ phítrước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầutrên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo tỷ lệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dânvà doanh nghiệp, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh đồng ý và có văn bảncho phép áp dụng tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗngồi (kể cả lái xe) đăng ký lần đầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo tỷ lệ 10%kể từ ngày 01/6/2013.

Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xemxét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP; TPKT, TH.
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải