TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/GSQL-GQ3
V/v nhập khẩu vàng nguyên liệu theo hình thức miễn khai, miễn kiểm

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 35/HQHCM-GSQLngày 09/4/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại tríchyếu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Cục Giám sát quản lý vềHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 61 Luật Hải quan sửađổi, bổ sung năm 2005; Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/12/2005 của Chính phủ thì mặt hàng vàng nguyên liệu dạng thỏi không thuộcđối tượng được miễn khai và miễn kiểm tra hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố HồChí Minh thực hiện đúng quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với mặt hàngvàng nguyên liệu dạng thỏi để làm thủ tục đối với lô hàng của Ngân hàng Nhànước Việt Nam.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha