BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 280/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 45/CV-LĐTBXH ngày 17/01/2006 của quý Sở về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản xác nhận người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH được thành lập theo Luật Doanh nghiệp thì văn bản này được coi là hợp lệ, đúng quy định.

Theo quy định tại tiết b khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển chọn và quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung thì người nước ngoài là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH được thành lập theo Luật Doanh nghiệp) các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam không phải xin cấp giấy phép lao động.

Đề nghị quý Sở thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀMNguyễn Đại Đồng