BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------
V/v: in sai chỉ định sử dụng liên hóa đơn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2012

Kính gửi : Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính
Ngân hàng Sài gòn Thương tín.
(Đ/c: Số 230 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM)
Trả lời công văn số 070/201 IZSBL ngày 24/06/2011 của Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài gòn Thương tín về việc in sẵn chỉ định sử dụng của liên hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định:"Tên trên hóa đơn:
Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hoá đơn phải có từ 2 tên trở lên và tối đa không quá 9 tên, trong đó:
+ Liên 1: Lưu.
+ Liên 2: Giao cho người mua.
Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hoá đơn quy định. Riêng hoá đơn do quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó trên 3 là liên lưu tại quan thuế.
Căn cứ mẫu hoá đơn GTGT số 5.1 tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/92010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn.
Theo mẫu hoá đơn 01/GTKT2 /001 và 01/GTKT2 /002 gửi kèm theo công văn số 070/2011/SBL thì: Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài gòn Thương tín đã thực hiện tạo hoá đơn tự in băng giấy các bon có in sẵn chỉ định sử dụng của các liên hoá đơn như sau: liên 1; Lưu (trắng)/Liên 2:Giao KH (hồng) trên cả liên 1 và liên hoá đơn (hai liên được phân biệt bằng màu sắc khác nhau liên 1 - màu trắng- liên 2- màu hồng). Như vậy các hóa đơn đã in của Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng Sài gòn Thương Tín là phù hợp.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với Cục Thuế TP.HCM để nhận được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Website Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, PC, CS(2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?