VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 280/VPCP-TCCV
V/v triển khai cơ chế một cửa tại các xã của huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh Lào Cai

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Công văn số 2848/UBND-NC ngày 10tháng 11 năm 2008) và ý kiến của Bộ Nội vụ (Công văn số 3862/BNV-CCHC ngày 25tháng 12 năm 2008) về việc chưa triển khai cơ chế một cửa tại một số xã củatỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Cho phép 10 xã là Lử Thẩn, Lùng Sái, Cán Hồ, Quan Thần Sán, Bản Mế, Mản Thẩn,Nàn Sín, Sán Chải, Thào Chư Phìn thuộc huyện Si Ma Cai chưa triển khai thựchiện cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ 05 xã thuộc huyệnSi Ma Cai là Tả Gia Khâu, Nấm Lư, La Pan Tẩn, Nàn Sán, Sín Phéng triển khaithực hiện cơ chế một cửa trong năm 2009.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, ĐP; TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc