TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2800/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:


Công Ty TNHH SOPIA Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu M, Tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
MST: 0303482948

Trả lời văn bản số 01/2011 ngày 10/3/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với người nước ngoài, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 mục VI Phần A; điểm 1mục II phần C Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướngdẫn thuế TNCN:

Về kỳ tính thuế đối với cá nhân cưtrú:

“Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, năm tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.”

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thunhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (x) với thuế suất 20%.”

1/ Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Công ty có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài vào Việt Nam làmviệc tại Công ty từ tháng 6/2011 và nếu trong năm dương lịch năm 2011 (từ tháng 6/2011 đến hết tháng 12/2011) cá nhân này có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên (thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam) thì khi kết thúc năm 2011, cá nhânnày phải trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế đối với khoản thu nhập phát sinh trong thời gian từ tháng 1/2011 đến hết 12/2011 (bao gồm cả khoản thu nhập phát sinh tại nước ngoài). Trường hợp trong năm dương lịch 2011, cá nhân có mặttại Việt Nam dưới 183 ngày, nhưng trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên đến Việt Nam (từ tháng 6/2011 đến hết tháng 5/2012) cá nhân này có mặt tại Việt Namtừ 183 ngày trở lên, thì khi kết thúc năm tính thuế đầu tiên, cá nhân này phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế đối với phần thu nhập toàn cầu phát sinhtrong thời gian này, hàng tháng Công ty chỉ có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCNcho cá nhân người nước ngoài theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thunhập tháng, hết năm 2011 Công ty thực hiện kê khai quyết toán thuế (chỉ thống kê thu nhập và số thuế đã khấu trừ từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2011), không quyết toán thuế thay cho cá nhân này.

2/ Trường hợp người lao động của Công ty là người nước ngoài làm việc từ tháng 12/2010 đến tháng 2/2011, trong năm tính thuế đầu tiên có mặt tại Việt Nam dưới 183 thì được xác định là đối tượng không cư trú, toàn bộ thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% .

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
Như trên
Phòng KT 2;
Phòng TNCN;
- Phòng PC;
Lưu: VT, TTHT
438- 40190/11 pthy.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga