BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2800TCT/NV6
V/v: Nộp thuế thay người bán

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Tổng cục thuế nhận được công văn số 012/KT /LTC ngày 17/7/2003 của công ty TNHH LTC v/v nộp thuế thay người bán trên khâu lưu thông. Về vấn đề này, Tổng cục thuế đề nghị Cục thuế xem xét giải quyết như sau:

Ngày 04/5/2001 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1534/TCT /CS v/v Hàng hoá, dịch vụ mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, trong đó hướng dẫn:

1-... “Đối với các mặt hàng nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến; sắt, phế liệu, thép phế liệu, giấy vụn và các phế liệu khác mua của người thu nhặt; đất, đá, cát, sỏi mua của người tự khai thác, không có hoá đơn, được lập bảng kê, ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định để tính khấu trừ thuế GTGT, thì bản kê được coi là chứng từ hợp pháp”.

2- “Vật tư, hàng hoá mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh không có hoá đơn chứng từ theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Vì vậy, hàng hoá mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp không được xử lý truy thu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp khâu lưu thông.

Đề nghị Cục thuế xem xét và giải quyết theo nội dung công văn trên. Trường hợp qua kiểm tra xác minh có dấu hiệu lập bản kê không trung thực, Cục Thuế được quyền ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương