BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2801/BXD-HĐXD
V/v: Phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành vàđịa phương ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng tạođiều kiện cho các địa phương, các doanh nghiệp và người dân trong thực hiện cácquy định của pháp luật về xây dựng. Bộ Xây dựng đã phối hợp có hiệu quả với cácbộ, ngành và địa phương trong công tác phổ biến và bồi dưỡng kiến thức phápluật, góp phần nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ lãnh đạo và cán bộchuyên môn quản lý về xây dựng, từng bước đưa công tác quản lý hoạt động xâydựng trên địa bàn đi dần vào nề nếp.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến kiến thứcpháp luật về xây dựng, Bộ Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho Học viện Cán bộ quản lýxây dựng và đô thị làm đầu mối phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng các tỉnh,thành phố tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức phápluật phục vụ công tác quản lý nhà nước về xây dựng cho cán bộ lãnh đạo và cánbộ chuyên môn các quận, huyện, xã, phường nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trongthời gian tới.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng lập kế hoạch cho công tác đàotạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng cho cán bộ quận, huyện và cán bộ xã, phườngtrong năm 2010 và những năm tiếp theo, đồng thời phối hợp với Học viện Cán bộquản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng để triển khai thực hiện tốt công tácnày.

Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nơi nhận:
 - Như trên;
- Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Học viện cán bộ QLXD & Đô thị;
- Lưu VP, HĐXD (NLĐ-250).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân