BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số : 2801/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò đá vôi trắng khu vực Minh Tiến thuộc xã Minh Tiến, Lục yên , Yên Bái (số 2476/UBND-CN ngày 12/12/2007)

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 2476/UBND-CN ngày 12/12/2007 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Yên Bái về việcthăm dò đá vôi trắng tại khu vực Minh Tiến thuộc xã Minh Tiến, huyện Lục Yên,tỉnh Yên Bái. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Diện tích khu vực xin thăm dò59,4ha đã được UBND tỉnh Yên Bái xác định không nằm trong khu vực cấm và tạmthời cấm hoạt động khoáng sản. Không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tíchlịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh. Khu vực xin thăm dò nằm trong quy hoạchđất rừng phòng hộ, nhưng do hiện trạng thảm thực vật rất nghèo, giá trị kinh tếthấp, UBND tỉnh Yên Bái đã đồng ý chuyển đổi diện tích đất rừng phòng hộ củakhu vực xin thăm dò khoáng sản tại công văn số 2498/UBND-TNMT ngày 14/12/2007.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò,khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực đá vôi trắng nêu trênvào trong quy hoạch chung của cả nước. (Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vựcxin thăm dò được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 2476/UBND-CN ngày12/12/2007 của UBND tỉnh Yên Bái).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xâydựng về quy hoạch thăm dò đá vôi trắng tại khu vực Minh Tiến thuộc xã MinhTiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (BộTNMT);
- Lưu VP, VLXD, Lg10;

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam