ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2801/SLĐTBXH-LĐ
V/v thực hiện phiếu khảo sát doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ bảo vệ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động kinhdoanh, dịch vụ bảo vệ

Nhằm nắm tình hình thương mại chính sách pháp luật của cácdoanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ, qua đó có số liệu thựctiễn phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng và góp ý các chế độ, chính sách củaTrung ương, thành phố;

Ngày 31/03/2008 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có côngvăn số 1531/SLĐTBXH-LĐ gởi các doanh nghiệp về khảo sát doanh nghiệp hoạt độngkinh doanh, dịch vụ bảo vệ. Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chưanhận được báo cáo phản hồi của Quý doanh nghiệp bằng phiếu khảo sát.

Đề nghị Quý doanh nghiệp khẩn trương thực hiện theo mẫuphiếu khảo sát đính kèm tại công văn số 1531/SLĐTBXH-LĐ và gởi về Sở Lao động –Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công), địa chỉ 159Pasteur – Quận 3 trước ngày 10/6/2008 (Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ số điênthoại 8.209.638).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, P. LĐ-TL-TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê