BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2802/TM-ĐT
V/v: Quản lý xe gắn máy dưới 50cc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Phúc đáp đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 2993/VPCP-CN ngày 17/6/2003 về đăng kiểm chất lượng và quản lý xe gắn máy dưới 50cc theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2480/GTVT ngày 11/6/2003;

Bộ Thương mại có ý kiến sau:

1.Theo quy định của luật đầu tư nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2000 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005 thì các doanh nghiệp FDI sản xuất, lắp ráp xe máy phải thực hiện theo quy định của Giấy phép đầu tư và Luận chứng kinh tế kỹ thuật. Do vậy, nếu luận chứng kinh tế kỹ thuật không nêu việc Công ty sản xuất lắp ráp xe máy dưới 50cc thì Công ty không được phép sản xuất, lắp ráp loại xe này (văn bản của Bộ Giao thông vận tải cho rằng trong dự án đầu tư đã dược phê duyệt không có điều khoản nào hạn chế việc các doanh nghiệp FDI sản xuất xe dưới 50cc).

2.Đối với các việc cho phép đăng kiểm xe dưới 50cc: theo quy định về quản lý, lắp ráp xe máy hiện hành thì các doanh nghiệp đủ điều kiện lắp ráp xe máy (theo thông báo của Bộ Công nghiệp) được phép sản xuất xe máy dưới 50cc nhưng để tránh gian lận thì đề nghị chỉ cho phép đăng kiểm đối với các động cơ khi nhập khẩu có nêu rõ dung tích xy lanh là dưới 50cc.

3.Xe máy dưới 50cc là phương tiện giao thông cá nhân đường bộ nên cũng cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ như đối với các loại phương tiện giao thông cá nhân đường bộ khác để hạn chế sự gia tăng chủng loại xe này. Theo đó thì việc sản xuất, kinh doanh xe máy dưới 50cc cũng phải được quản lý thông qua các biện pháp kinh tế, kỹ thuật, hc như đối với xe máy trên 50cc.

Trên đay là một số ý kiến của Bộ Thương mại gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến báo cáo Thủ Tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu