BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 2803/BTC-CST
V/v thuế GTGT mặt hàng malt

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

Tổng công ty cổ phần bia rượu-nước giải khát Sài Gòn
(Số 6 Hai Bà trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công vănsố 66/TCT-BMH ngày 3/02/2009 của Tổng công ty cổ phần bia rượu-nước giải khátSài Gòn hỏi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng malt nhập khẩu, vềviệc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 26/12/2008 Bộ Tài chính banhành Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèmtheo Thông tư số 131/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ 1/1/2009, bãi bỏ Thôngtư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo danh mục hàng hóacủa Biểu thuế GTGT kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC nêu trên thì mặt hàngmalt chưa rang thuộc mã 1107.10.00.00 thuế suất thuế GTGT là *, 5 tức là mặthàng malt chưa rang thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi sản xuất, bán ravà khi nhập khẩu, nhưng chịu thuế suất thuế GTGT là 5% khi kinh doanh thươngmại.

Bộ Tài chính trả lời để Tổngcông ty cổ phần bia rượu-nước giải khát Sài Gòn và các đơn vị liên quan đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC, TCHQ;
- Lưu VT, Vụ CST (CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường