BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2803/BTTTT-THH
V/v hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủtướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chươngtrình quốc gia về ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt độngcủa cơ quan nhà nước, để có thể trao đổi vănbản điện tử thông suốt giữa các cơ quan nhà nước với nhau, ngày 20/02/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Côngvăn số 512/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn kỹ thuậtliên thông giữa các hệ thống quản lý vănbản và điều hành trong cơ quan nhà nước. Dựa trên thực tế triển khai và góp ý củacác cơ quan nhà nước, để phù hợp với thực tế áp dụng, Bộ Thông tin và Truyềnthông đã chỉnh sửa và ban hành Công văn này để thay thế Công văn số 512/BTTTT-ƯDCNTT .

Một số nội dung chính đã được bổ sung, chỉnh sửa trong Côngvăn thay thế:

1. Trong phần nội dung hướng dẫn:

- Thống nhất chỉ hướng dẫn về mô hình liên thông qua hệ thốngtrung gian và phương pháp quản lý định danh theo mã kết hợp với tên miền chung,không hướng dẫn về mô hình liên thông trực tiếp và phương pháp quản lý địnhdanh theo tên miền;

- Giải thích rõ:

+ Phần mã Z1Z2.Y1Y2.MX1X2có 9 ký tự bao gồm các chữ số và các dấu chấm;

+ Mã các cơ quan tính từ 01, mã 00 dùng để dự trữ. Trường hợpcơ quan có mã không đầy đủ 9 ký tự (bao gồm cả các dấu chấm) thì điền số 0 thaycho các chữ số còn thiếu, không để trống.

2. Trong Phụ lục 1 - Danh sách mã cho cơ quan nhà nước:

- Ghi rõ mã cho Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịchnước; Văn phòng Quốc hội; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tốicao; Kiểm toán Nhà nước tính từ “01” và chú thích các mã A00, B00, C00, D00,E00, F00 để dự trữ;

- Bổ sung mã cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam(G31) và Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam (G32);

- Sửa mã của Thông tấn xã Việt Nam từ G32 thành G30.

3. Trong Phụ lục 2 - Định dạng trao đổi văn bản thống nhấtedXML:

- Giải thích rõ ý nghĩa các trường thông tin và ghi rõ cáctrường thông tin Bắt buộc và Tùy chọn có dữ liệu trong thẻ edXML;

- Ghi rõ tham khảo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày19/01/2011 về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính vàThông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27/12/2011 về thể thức, kỹ thuật trình bày vănbản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởngcơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch;

- Hướng dẫn chi tiết về thành phần quản lý thời điểm gửi/nhậngói tin và thành phần ghi lỗi của gói tin;

- Hướng dẫn chi tiết về thành phần chữ ký số để xác thựcthông tin;

- Bổ sung danh sách mã lỗi phục vụ xác định nguyên nhân gâylỗi trong gói tin;

- Thay đổi cách mô tả lưu trữ tài liệu đính kèm: Thông tin cụthể hiện nay của tập tin đính kèm bao gồm các trường: ID, kiểu định dạng và giátrị đã được mã hóa của tập tin đính kèm thay cho cách mô tả trong Công văn512/BTTTT-ƯDCNTT bao gồm các trường: kiểu định dạng, kiểu mã hóa, tên và giá trịđã được mã hóa của tập tin đính kèm.

4. Trong Phụ lục 3 - Ví dụ: Cập nhật Phụ lục 3 để phù hợp vớinhững thay đổi trong Phụ lục 2.

Kính đề nghị Quý cơ quan tải bản điện tử tài liệu hướng dẫnkỹ thuật liên thông từ cổng thông tin điện tử http://www.mic.gov.vn hoặc trangthông tin điện tử http://www.aita.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý Cơquan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gửi email);
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;
-
Đơn vị chuyên trách về CNTT của Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gửi email);
-
Cổng thông tin điện t Bộ TT&TT;
-
Lưu: VT, THH (HTTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 kỹ thuật liên thông quản lý văn bản điều hành cơ quan nhà nước