BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2803/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tân Hưng
(37 Hàm Long – Hà Nội)
- Cục Hải quan TP Hà Nội

Trả lời công văn số 28/TCKH ngày 05/6/2006 về việc ân hạn thuế của Công ty TNHH Tân Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 23/6/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Tân Hưng không được ân hạn thuế vì công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của các tờ khai 411/NKD ngày 04/10/2005, 172 và 173/NKD ngaà 20/5/2005 tại Chi cục Hải quan Bưu điện Hà Nội – Đội xuất.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hà Nội kiểm tra các tờ khai nêu trên. Nếu đúng số nợ thuế này chưa nợ thuế quá hạn 90 ngày thì có văn bản xác nhận gửi tới Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại công văn số 2396 ngày 02/6/2006.

Như vậy nếu Cục Hải quan TP Hà Nội xác nhận Công ty TNHH Tân Hưng chưa nợ thuế quá hạn 90 ngày của 03 tờ khai nêu trên và Công ty đáp ứng được các quy định tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì Công ty được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Tân Hưng, Cục Hải quan TP Hà Nội biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Thị Bình An