BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2803/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện TT 194/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 706/HQLC-NV về việcvướng mắc về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu nhưngtái xuất ra nước ngoài đã quá 365 ngày kể từ ngày hàng hóa thực tế nhập khẩu;Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ theo điểm a.5 khoản 8 Điều 113 Thông tư194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định:“Trường hợp hànghóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc táixuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan, nếu hồ sơ thuộc diệnhoàn trước kiểm tra sau nhưng không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểma.1, điểm a.3 khoản này thì cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra trước, hoànthuế nhập khẩu và không thu thuế xuất khẩu sau theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều128 Thông tư này”.

Đề nghị Cục Hải quan Lào Cai nghiên cứu quy định tại điểma.5 khoản 8 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC nêu trên để xử lý cho doanhnghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai biết vàthực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang