BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2804/BTC-CST
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty CP TM Cẩm Lệ;
- Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú;
- Công ty CP Đầu tư Thương mại DAL Việt Nam;
- Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Cát Biển;
- Công ty Cổ phần Công nghiệp Hà Nội.

Trả lời các công văn số 05/02/90CL-BCT của Công ty CP TM CẩmLệ, công văn số 206/CSĐP-TCHQ của Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú, công vănsố 03/DAL-CV2009 của Công ty CP Đầu tư Thương mại DAL Việt Nam, công văn số 002/HTNK-2009 của Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Cát Biển đề nghịhướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế GTGT theo Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/1/2009, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, ngày 21/1/2009 Thủ tướngChính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg quyết định giảm 50% thuếGTGT cho một số nhóm mặt hàng. Để thực hiện Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủtướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày22/1/2009, Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 và công văn số 2367/BTC-CST ngày 3/3/2009 hướng dẫn thực hiện giảm 50% thuế suất thuế GTGT(Gửi kèm).

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- TCHQ, Vụ PC;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Vũ Văn Trường