BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2804/BXD –HĐXD
V/v góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4740/KH &ĐT-ĐTNN ngày09/12/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho dựán đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng SANYO Việt Nam). Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH kỹ thuật và xâydựng SANYO Việt Nam 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thi công xây dựngcác công trình dân dụng, nhà cao tầng; thi công lắp đặt, hoàn thiện công trìnhxây dựng; tư vấn kỹ thuật xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứngnhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2. Nhà đầu tư là Công ty SANYO Engineering &Construction Inc được thành lập theo pháp luật Nhật Bản có chức năng kinh doanhphù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; Tuynhiên, các văn bản pháp lý của nhà đầu tư chưa được hợp pháp hoá lãnh sự theoquy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước vềxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh