Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2805 TCT/CS NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2002
VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU THUẾ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ
CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP NHỎ

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời Công văn số 362/CTBN ngày 7/5/2002 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc quản lý thu thuế hoạtđộng cho thuê cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp nhỏ; Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Về nguyên tắc hoạt động cho thuê và cho thuê lại quyền sửdụng đất phải đảm bảo đúng thẩm quyền và hoàn thành các thủ tục theo quy địnhcủa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn.

1. Căn cứ Điểm 2, Mục 1, Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng và Điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghịđịnh số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

- Trường hợp huyện, thị xã cho phép xã thành lập Ban quản lýdự án huy động vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó cho các doanh nghiệpthuê lại theo giá do Ban quản lý quy định thì cần phải đăng ký, kê khai, nộpthuế GTGT, thuế TNDN.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê đất của nhà nước sau đó đầutư cơ sở hạ tầng để dùng một phần diện tích xây dựng cơ sở sản xuất của mình,phần còn lại cho doanh nghiệp khác thuê lại thì phải kê khai, nộp thuế GTGT,thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê lại đất thuê của nhà nước cùng với việc kêkhai nộp thuế đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Kê khai nộp thuế

- Về thuế GTGT: Phương pháp xác định giá tính thuế thực hiệntheo hướng dẫn tại Điểm 10, Mục I, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên.

- Về thuế TNDN: Theo hướng dẫn tại Điểm 3e, Mục II, Phần BThông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên thì doanh thu từ hoạt động cho thuê cơ sởhạ tầng gắn với quyền sử dụng đất là số tiền thu được từng kỳ theo hợp đồng.Trường hợp bên thuê trả trước cho nhiều năm thì doanh thu được phân bổ tươngứng theo thời gian thuê từng năm trả trước. Các khoản chi phí hợp lý được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thực hiện theo hướng dẫn tại Mục III, PhầnB Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.