BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2805TCT/NV2
V/v: Xuất hoá đơn GTGT trong trường hợp trả lại tài sản góp vốn

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần Vận tải và Kinh doanh tổng hợp (VATACO)
(Địa chỉ: 73 Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình Định)

Trả lời công văn số 98/CV .GĐ ngày 9 tháng 7 năm 2003 của Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp (VATACO) về việc xin trả lại xe liên kết, liên doanh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Trường hợp các thành viên góp vốn liên doanh bằng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình là phương tiện vận tải, Công ty đã làm thủ tục đổi sang tên của Công ty, khi liên doanh Công ty không kê khai thuế GTGT đầu vào. Khi trả lại tài sản cho các thành viên góp vốn, Công ty phải xuất hoá đơn GTGT cho từng phương tiện vận tải. Trên hoá đơn ghi rõ: hiệu xe, màu sơn, số khung, số máy, giá trị còn lại đã được hội đồng thanh lý tài sản đánh giá của các phương tiện vận tải nêu trên và ghi rõ tên của chủ xe đã ký hợp đồng liên doanh, liên kết trước đây, đồng thời dòng thuế GTGT gạch chéo, hoá đơn chỉ có giá trị để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Trường hợp Công ty bán tài sản cho các đối tượng khác. Công ty phải xuất hoá đơn và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty cổ phần vận tải và kinh doanh tổng hợp (VATACO) được biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc