BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2806/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với giao dịch hoán đổi lãi suất

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2011

Kínhgửi: Cục Thuế TP Hà Nội

Trả lời công văn số 16296/CT-HTrngày 28/6/2011 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với giao dịch hoánđổi lãi suất của Ngân hàng ANZ úc. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/9/2009, Bộ Tài chính đãcó Công văn số 13637/BTC-CST hướng dẫn về thuế nhà thầu đối với giao dịch hoánđổi lãi suất với nội dung: giao dịch hoán đổi lãi suất thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT, thu nhập phát sinh từ giao dịch hoán đổi lãi suất thuộc đốitượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội căncứ vào hướng dẫn tại Công văn số 13637/BTC-CST nêu trên để hướng dẫn đơn vịthực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động giao dịch hoán đổi lãi suất.

Trường hợp đơn vị đề nghị đượcáp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ôxtrâylia đối vớikhoản thu nhập từ giao dịch hoán đổi lãi suất thì:

Tại Khoản 1 Điều 7 Hiệp địnhtránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ôxtrâylia quy định:

"Các khoản lợi tức của mộtxí nghiệp tại một Nước ký kết sẽ chỉ phải nộp thuế tại Nước đó, trừ trường hợpxí nghiệp nêu trên có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thôngqua một cơ sở thường trú nằm tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinhdoanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuếtại Nước kia nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú tại Nướcđó".

Căn cứ quy định trên:

Nếu quá trình đàm phán, ký kếtvà thực hiện Hợp đồng giữa Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam và Ngân hàng ANZ úckhông tạo thành cơ sở thường trú hoặc không thông qua cơ sở thường trú của Ngânhàng ANZ úc tại Việt Nam thì khoản thu nhập từ giao dịch hoán đổi lãi suất củaNgân hàng ANZ úc sẽ không chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Ngược lại, nếu quá trình đàmphán, ký kết và thực hiện Hợp đồng giữa Ngân hàng TNHH ANZ Việt Nam và Ngânhàng ANZ úc tạo thành cơ sở thường trú của Ngân hàng ANZ úc tại Việt Nam thìthu nhập từ giao dịch hoán đổi lãi suất của Ngân hàng ANZ úc sẽ phải chịu thuếTNDN tại Việt Nam.

Tổng cục thuế trả lời để CụcThuế TP Hà Nội được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn