BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 2806/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
Trả lời công văn số 1264/CT-KK &KTT ngày 13/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại An mã số thuế 0900230422,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 1(e), khoản 6 (a) Điều 10, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính; khoản 1 (đ), khoản 6 (a) Điều 11 và khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứĐiều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ; Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;
Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc trao đổi, cungcấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng;
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, thì:
- Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại An (dưới đây viết tắt là Công ty Đại An) trụ sở tại tỉnh Hưng Yên có ký Hợp đồngsố 01/HĐT / 2013/Hoang Gia ngày 01/8/2013 để thuê căn hộ thuộc dự án Tổ hợp khách sạn-Văn phòng-Trung tâm thương mại-Dịch vụ-Căn hộ Royal tại 72A Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân,thành phố Hà Nội của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc thành phố Hoàng Gia (dưới đây viết tắt là Công ty Hoàng Gia) để bán và cho thuê lại thì Công ty Đại An phải thực hiện đăng ký thuế, kê khai thuế GTGT, kê khai thuế TNDN với cơ quan quản lý thuế thành phố Hà Nội nơi có hoạt động bán hàng vãng laivà chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 80/2012/TT-BTC; khoản 1(e), khoản 6 (a) Điều 10, khoản 5 Điều 11 Thông tư số 28/2011/TT-BTC và khoản 1(đ), khoản 6 (a) Điều 11, khoản 5 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hưng Yên chủ trì phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội kiểm tra tình hình đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty Đại An đối với hoạt động bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh theo quy định.

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên căn cứ hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng đểphối hợpvới Ngân hàng, tổ chức tín dụng có liên quan đề nghị cung cấp các thông tin về hồ sơ vay nợ, chứng từ, số tài khoản thanh toán...của Công ty Đại An để xác định nguồn tiền thanh toán, quá trình thanh toán theo quy định của Công ty Đại An đối với khoản tiền chi trả cho việc thuê căn hộ theo Hợp đồng số 01/HĐT/2013/Hoang Gia ngày 01/8/2013;
Trường hợp Công ty Đại An đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào và đáp ứng các điều kiệnvề hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điều 14, Điều 15, khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 06/2012/TT-BTC; Điều 14, Điều 15, Khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC; Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTC; Điều 49 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì Cục Thuế tỉnh Hưng Yên giải quyết khấu trừ, hoàn thuế theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Đền bù đất vườn trồng cây lâu năm liền kề đất nhà ở như thế nào ? Có nên mua đất đền bù không ?