BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2807TCT/NV2
V/v: Thuế đối với sản xuất, dịch vụ phần mềm.

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Viện khoa học hàng không

Trả lời công văn số 211/TCKT-VKH ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Viện khoa học hàng không về thuế GTGT các đề tài khoa học. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục III, Phần B Thông tư số 31/2001/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm thì:

Trường hợp Viện khoa học hàng không làm dịch vụ phần mềm máy tính ứng dụng trong công tác quản lý và điều hành sản xuất trong Tổng Công ty hàng không thì dịch vụ phần mềm cung cấp cho Tổng Công ty hàng không Việt Nam thuộc diện không chịu thuế GTGT; Viện không phải tính và nộp thuế GTGT đối với dịch vụ phần mềm này, đồng thời đối với hàng hoá dịch vụ dùng để sản xuất dịch vụ phần mềm không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT.

Tổng cục thuế xin thông báo để Viện khoa học hàng không được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc