TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/CT-TTHT
V/v: Bù trừ số thuế thu nhập cá nhân sau quyết toán 2012.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2013.

Kính gửi:

Công ty TNHH Cho Thuê Tài Chính Việt Nam
Địa chỉ: 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TPHCM
Mã số thuế: 0301465369

Trả lời văn thư số 35/CV /13 ngày 08/05/2013 của Côngty về bù trừ số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau quyết toán 2012, Cục thuế TPcó ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;

- Căn cứ Khoản 2.b Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quảnlý thuế:

“Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừavới số tiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế đượcthực hiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế.”

- Căn cứ công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 củaTổng cục Thuế hướng dẫn về quyết toán TNCN năm 2012,

Trường hợp Công ty khi lập hồ sơ quyết toán thuế TNCNnăm 2012 có thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động và phát sinhsố thuế nộp thừa là 77.056.770 đồng thì Công ty được bù trừ số thuế TNCN nộpthừa này vào số tiền thuế TNCN phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc thựchiện hoàn thuế theo quy định tại Điều 46 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT2
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
994-7263/13-TPVu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga