BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2808/LĐTBXH-ATLD
V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Toà án nhân dân tối cao

Trả lời công văn số 141/CV-TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Quý Cơ quan về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 10/2003/TT-LĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: Các đối tượng đã xác định bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thì được hưởng chế độ bồi thường và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Vì vậy đối với những trường hợp bị tai nạn lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 2003 thì giải quyết như sau:

- Đối với những vụ tai nạn lao động xảy ra ta có thời gian điều tra (tối đa 40 ngày) kể từ khi xảy ra tai nạn lao động theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/TTLT /BLĐTBXH- BYT-TLĐLĐVN ngày 26 tháng 03 năm 1998 và được xác định bị tai nạn lao động ngày 01 tháng 01 năm 2003 thì được hưởng chế độ bồi thường hoặc trợ cấp theo Thông tư số 10/2003/TT-LĐTBXH .

- Đối với những vụ tai nạn lao động xảy ra có thời gian điều tra (tối đa vượt quá 40 ngày) theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 03/TTLT /BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN thì áp dụng Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 8 năm 1997 của Bộ LĐTB&XH.

Do vậy, trường hợp tai nạn của ông Võ Hồng Vinh xảy ra từ ngày 28 tháng 6 năm 2002 được hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 3 Mục II Thông tư số 19/LĐTBXH-TT ngày 02 tháng 8 năm 1997 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Hoà