BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2808/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 31317/CT-HTr ngày 26/5/2015 của Cục ThuếThành phố Hà Nội về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế chết,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 1, Điều 43 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày6/11/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều củaLuật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế vàNghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người được pháp luậtcoi là đã chết do những người hưởng tha kế thực hiện trong phạm vi di sảndo người chết để lại.

Trường hợp di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại đượcngười quản lý di sản thực hiện.

Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thànhnghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được những người tha kế thực hiệntương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợpcó thỏa thuận khác”.

Tiết đ, Khoản 2, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP củaChính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luậtsửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật thuếthu nhập cá nhân quy định:

“Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuếthay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhậnđược từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đồng thời để đơn giản thủ tụchành chính và thuận lợi cho việc thực hiện, người nộp thuế là người được phápluật coi là đã chết nếu chỉ có mộtnguồn thu nhập duy nhất tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thìTrung tâm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân.

Người hưởng tha kế theo quy định của pháp luật cótrách nhiệm nộp số thuế TNCN còn phải nộp hoặc được hoàn số thuế TNCN nộp tha cho người nộp thuế là người được pháp luật coi làđã chết sau khi được tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn