BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2809/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 427/CT-TTr ngày24/3/2015 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc thuế TNCN của Ông Phạm Văn Bên.Về vấn đ này, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làmchủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.”

- Tại Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“3. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân cóquyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mìnhvào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư củachủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào s kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tưxuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảmvốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp tưnhân là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo hướng dẫn tại công văn số 11971/BTC-TCT ngày 26/8/2009của Bộ Tài chính về việc Thuế TNCN đối với chủ doanh nghiệp tư nhân thì:

…chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối vớiphần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đốivới các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tưnhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng ...”

Căn cứ theo các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh ĐồngTháp kiểm tra tại DNTN CỏMay và các chi nhánh, trường hợp trong 03năm (năm 2011, năm 2012, năm 2013) Ông Phạm Văn Bên là chủ DNTN Cỏ May rút vốn từ nguồn vốn kinh doanh của Chi nhánh DNTN Cỏ May mà nếu nguồn vốn kinh doanh nàyđược hình thành từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN và việc rút vốn, giảm vốn được thực hiện theo quy định tạiKhoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệpsố 60/2005/QH11 nêu trên thìÔngPhạm Văn Bên không phải nộp thuế TNCN đối với khoản tiền rút vốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ CĐKT, Cục TCDN (BTC);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn