VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2809/VPCP-QHQT
V/v hiệu lực Hiệp định thương mại Việt Nam - Cộng hoà Séc

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Thương mại (công văn số 2321/TM-AM ngày 30 tháng 5 năm 2003) về hiệu lực Hiệp định Thương mại với Séc, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại và các Bộ, ngành liên quan làm các thủ tục cần thiết đề chấm dứt hiệu lực của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cộng Hoà Séc ký ngày 22 tháng 8 năm 1994 vào thời điểm Cộng hoà Séc gia nhập Liên minh Châu Âu (EU); rà soát lại các thoả thuận với phía Séc về quan hệ hai nước sau thời điểm trên sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở của Hiệp định khung về Hợp tác phát triển giữa Việt Nam và EU ký ngày 17 tháng 7 năm 1995 và những hiệp định, thoả thuận khác đề báo cáo Thủ tướng Chính phủ; thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết việc nêu trên.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao