BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2809TCT/NV7
V/v: Giá tính thuế CQSDĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty cổ phần Địa ốc An Phú.
(Số 09 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 40CV-APC-03 ngày 24 tháng 7 năm 2003 của Công ty cổ phần Địa ốc An Phú hỏi về giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Địa ốc An Phú tham gia đấu giá quyền sử dụng đất của 17 nền nhà biệt thự với diện tích là 6,888 m2 tại phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty đã trúng thầu với giá trị quyền sử dụng đất là 13.660.000 đồng do Ngân hàng Thương mại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh bán đấu giá.

Tại điểm 2, Mục II. Thông tư số 104/2000/TT-BTC ngày 23 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính về miễn thuế CQSDĐ quy định:... “Trường hợp CQSDĐ theo phương thức đấu giá thì giá đất tính thuế là giá trúng đấu giá nhưng không thấp hơn khung giá đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định theo khung gia các loại đất của Chính phủ quy định...”.

Căn cứ quy định trên, Công ty cổ phần Địa ốc An Phú trúng đấu giá 17 nền nhà biệt thự với diện tích là 6,888m2 và đã nộp đủ tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo giá trúng đấu giá. Khi Công ty xây dựng biệt thự để bán hoặc bán lại các nền nhà cùng với chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì Công ty phải nộp thuế CQSDĐ với thuê suất 40% tính theo giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng giá này không được thấp hơn giá đất do UBND tỉnh, thành phố thuộc Trung ương quy định theo khung giá các loại đất của Chính phủ.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty cổ phần Địa ốc An Phú biết và liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn và thực hiện chính sách thuế theo đúng quy định của pháp luật.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương