BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 280TCT/PCCS
V/v:sử dụng hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2618/CV-2004 ngày1/12/2004 của Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh về việc sử dụng hóa đơn thu mua hàngnông, lâm, thủy sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 152 của Bộ Luật Dân sự quy định: “Cá nhân, ngườiđại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có thể ủy quyềncho người khác phù hợp với quy định của Bộ luật này nhân danh mình xác lập,thực hiện giao dịch dân sự…”; Điều 153 của Bộ Luật Dân sự quy định: “Pham viđại diện theo ủy quyền được xác lập theo văn bản ủy quyền…”

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh muaqua điện thoại các mặt hàng là trái cây, rau, củ, quả tươi của người trực tiếpsản xuất thì công ty phải thực hiện xuất hóa đơn thu mua cho người bán hàng khinhận hàng hóa tại sân bay, bến cảng.

Trường hợp người bán hàng không trực tiếp ký trên hóa đơn vàgiao hàng thì người bán có thể ủy quyền cho người đại diện theo giấy ủy quyềnký trên hóa đơn (giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật). Trên hóa đơn, phảithể hiện đầy đủ các chỉ tiêu và tên người bán, địa chỉ, số chứng minh nhân dân(ngày cấp)…. Giấy ủy quyền chỉ có giá trị trong từng đợt giao hàng và được lưucùng với liên 1 của quyển hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH TM-DV Bảo Thanh biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương