TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu xe ô tô

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại KYLIN - GX668
(Đ/c: 68 Phạm Văn Đồng – Dương Kinh – Hải Phòng)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) nhậnđược công văn số 14/CV-2013 ngày 12/3/2013 của Công ty Cổ phần Thương mạiKYLIN-GX668 (do Bộ Tài chính chuyển đến), đề nghị cho nhập khẩu lô hàng xe ô tôtheo các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương. Về vấn đề này, Cục Giám sátquản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số 14/CV-2013 dẫntrên liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 20/2011/TT-BCT và công văn số 8415/BCT-XNK ngày 07/9/2012 thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ Công Thương. Do vậy,đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được xem xét, giảiquyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ XNK – BCT (để p/h);
- Vụ CST, Vụ PC (để biết);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải