BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 281/TCHQ-GSQL
V/v chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở biên giới

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 2002/HQCB-NVngày 31/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc xin chủ trương thành lậpđịa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc Khukinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng về chủ trương thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng củaCông ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc tại khu vực cửa khẩu TàLùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích là 16.800 m2.

2. Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng căn cứĐiều 63 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫnCông ty TNHH thương mại dịch vụ và vận tải Phúc Lộc hoàn thiện cơ sở hạ tầng,trang thiết bị, hoàn chỉnh hồ sơ. Sau khi Công ty hoàn thiện các điều kiện theoquy định, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng kiểm tra thực tế kho, bãi xin thành lậpđịa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới thuộc khukinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; nếu đáp ứng đủ điều kiện thì báo cáo kết quả vàđề xuất ý kiến để Tổng cục Hải quan xem xét ra quyết định thành lập.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hảiquan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh