THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 281/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án bảo tồn Cù Lao Chàm, TP Hội An, giai đoạn 2010-2015, sử dụng ODA Italia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 582/BKH-KTĐN ngày 28 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Bảotồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,giai đoạn 2010 – 2015” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Italia,với mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tài chính và các nội dung cơ bản khác tạicông văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửiCông hàm thông qua Đại sứ quán Italia tại Hà Nội đề nghị Chính phủ Italia hỗtrợ cấp vốn cho dự án.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm