THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 281/TTg-VX
V/v: triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc phòng, chữa bệnh cho nhân dân

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thương mại;
- Bộ Kế hoạch và đầu tư;
- Bộ Văn hoá - thông tin;
- UBND các tình, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 08/BC-BYT ngày 14 tháng 02 năm 2006 về việc triển khai các biện pháp bình ổn giá thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Để duy trì sự ổn định thị trường thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân, không để xảy ra những biến động bất thường về giá thuốc, yêu cầu Bộ Y tế cùng các Bộ Tài chính, Thương mại, các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện những công việc sau:

1. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc quản lý giá thuốc theo quy định tại Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường thuốc phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu thuốc trong nước và nước ngoài rà soát lại toàn bộ chi phí sản xuất, tiếp thị,... hạn chế tối đa các chi phí không cần thiết đảm bảo giá thuốc hợp lý,

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát và thẩm định giá thành sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất trong nước; quản lý có hiệu quả việc nhập khẩu thuốc, chống độc quyền, quản lý chặt chẽ giá thuốc nhập khẩu, thực hiện công khai giá thuốc theo quy định; chống tình trạng nâng giá thuốc bất hợp lý.

- Khẩn trương triển khai Kế hoạch dự trữ lưu thông thuốc quốc gia phục vụ công tác phòng, chữa bệnh cho nhân dân theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 110/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005.

2. Bộ Y tế khẩn trương hoàn chỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2006 các Đề án: Tăng cường Quản lý nhà nước về Dược và Phát triển công nghiệp Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2015.

- Nghiên cứu triển khai ngay việc sắp xếp lại hệ thống lưu thông phân phối và cung ứng thuốc. Tổ chức lại hệ thống bán buôn và bán lẻ, giảm tối đa các tầng nấc phân phối trung gian.

Tăng cường quản lý công tác đấu thầu thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh nhà nước. Đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng, hiệu quả, an toàn và giá cả hợp lý.

- Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh sản xuất thuốc trong nước. Tăng cường sản xuất các nhóm thuốc chuyên khoa đặc trị, thuốc gốc để thay thế các biệt dược đắt tiền nhằm đáp ứng rộng rãi nhu cầu thuốc của nhân dân.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá- thông tin và Ban tư tưởng văn hoá Trung ương tăng cường thông tin về giá thuốc, các biện pháp bình ổn giá thuốc, tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và có hiệu quả.

4. Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, theo chức năng nhiệm vụ của mình và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các thành phố: Hà Nội. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên, đồng thời chỉ đạo thanh tra, kiểm tra toàn diện các hoạt động của các cơ sở kinh doanh thuốc, chống đầu cơ tích trữ, nâng giá thuốc bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(đã ký)
Phạm Gia Khiêm