VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 281/VPCP-TCCV
V/v tiếp tục kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xétđề nghị của Bộ Y tế tại các Báo cáo số 1087/BC-BYT ngày 13 tháng 10 năm 2008,số 1232/BC-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2008 và Công văn số 8722/BYT-TCDS ngày 24tháng 12 năm 2008 về việc kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động của ngành dânsố, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương; của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3294/BNV-TCBC ngày 28 tháng 10 năm 2008; của Bộ Tài chính tại Công văn số 14634/BTC-HCSN ngày 03 tháng 12 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngchỉ đạo:

1.Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Công văn số 6084/VPCP-TCCV ngày 16 tháng 9năm 2008 của Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Công văn số6084/VPCP-TCCV ); bố trí đủ biên chế sự nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công tácdân số, kế hoạch hóa gia đình ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.

2.Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng, Điện Biên, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Yên, ĐắkLắk và Bình Phước bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em trước đâycủa tỉnh cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại điểm c khoản 6 Công văn số 6084/VPCP-TCCV .

3.Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Lào Cai, TuyênQuang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định,Nghệ An, Quảng Nam, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Phú Yên chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh bàn giao trụ sở Ủy ban Dân số, Gia đình vàTrẻ em trước đây của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho Trung tâmDân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm d khoản 6 Công văn số 6084/VPCP-TCCV .

4.Bộ Y tế tiếp tục kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các địa phương bàn giao đầyđủ trụ sở, tài sản, bố trí kinh phí và biên chế hành chính cho công tác dân số,kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hìnhthực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn này trước ngày 31 tháng01 năm 2009.

Vănphòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (05)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc