Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 2810 TCT/CS NGÀY 1 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP MUA HÀNG HÓA
CỦA ĐƠN VỊ BỎ TRỐN

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Tổng cục thuế nhậnđược công văn của một số Cục thuế địa phương, doanh nghiệp nêu vướng mắc trongviệc xử lý về thuế đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị bỏtrốn. Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quảnlý hóa đơn; điểm 3 Phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của BộTài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 củaChính phủ nêu trên.

- Nếu hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàngđược xác định là bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế thì Cục thuế phải kiểmtra xác định:

+ Trường hợp hóa đơn nêu trên là đúng thực tế có mua hàng,hàng hóa mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúngquy định thì đơn vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp hóa đơn không có hàng mua vào thì xử lý theohành vi trốn thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vàochi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

- Nếu hóa đơn phát sinh từ ngày doanh nghiệp được xác địnhlà bỏ trốn thì không được kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khôngđược tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanhnghiệp.

Tổng cục thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết và thực hiện.