VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực Đào Lâm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 753/BTNMT-ĐCKS ngày 14 tháng 3 năm 2011) về việc cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực Đào Lâm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Đồng ý về nguyên tắc việc khai thác đá hoa tại khu vực Đào Lâm, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp giấy phép khai thác đá hoa tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC&KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Văn Trọng Lý