BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2810TCT/CS
V/v Xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW.

Tổng cục thuế nhận được công văn của một số Cục thuế địa phương, doanh nghiệp nêu vướng mắc trong việc xử lý về thuế đối với các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ của các đơn vị bỏ trốn. Vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15, Điều 18 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn; điểm 3 phần C Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày30/12/2002 củ Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ nêu trên.

- Nếu hoá đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp bán hàng được xác định là bỏ trốn theo thông báo của của cơ quan thuế thì Cục thuế phải kiểm tra xác định:

+ Trường hợp hoá đơn nêu trên là đúng thực tế có mua hàng, hàng hoá mua vào có nhập kho, được hạch toán kế toán trên sổ sách đầy đủ, đúng quy định thì đơn vị mua hàng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Trường hợp hoá đơn không có hàng mua vào thì xử lý theo hành vi trốn thuế, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Nếu hoá đơn phát sinh từ ngày doanh nghiệp được xác định là bỏ trốn thì không được kê khai để tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục thuế hướng dẫn để các Cục thuế biết và thực hiện

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc