VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811/VPCP-KTN
V/v tình hình người dân sống tại khu lâm phần rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 43/BC-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2013 về Báo cáo tình hình người dân sống tại khulâm phần rừng phòng hộ ven biển Đông tỉnh Bạc Liêu.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh BạcLiêu khẩn trương, chủ động chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền để đảm bảo ổnđịnh cuộc sống của người dân và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, trình Thủ tướngChính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhBạc Liêu biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐTBXH, KHĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, TH, KTTH, KGVX, PL, V.I, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Tuyên.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ