VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: Hội Luật gia Việt Nam nhận ngân sách bổ sung và gia hạn dự án do ABA/Hoa Kỳ tài trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tư pháp, Tài chính;
- Ban Tuyên giáo, Ban Đối ngoại Trung ương;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;
- Hội Luật gia Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2532/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2011) về việc tiếp nhận bổ sung ngân sách và gia hạn thời gian thực hiện dự án "Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cho Hội Luật gia Việt Nam thông qua các khóa đào tạo kỹ năng", do Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) tài trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Hội Luật gia Việt Nam tiếp nhận ngân sách bổ sung trị giá 60.000 USD cho dự án "Tăng cường năng lực trợ giúp pháp lý và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật cho Hội Luật gia Việt Nam thông qua các khóa đào tạo kỹ năng" do ABA tài trợ, thực hiện từ ngày 01 tháng 6 tới ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Hội Luật gia Việt Nam tiếp nhận tài trợ, triển khai dự án theo đúng nội dung, hoạt động đề ra và các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; phối hợp với ABA thực hiện đầy đủ các thủ tục gia hạn Giấy phép Hoạt động với Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Vụ NC và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G.30
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc