BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2811 TCT/NV6
V/v thực hiện chế độ kế toán hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2001

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 301/CT-NV ngày 15/5/2001 củacục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về một số vướng mắc trong việc thực hiện chế độ kếtoán hộ kinh doanh, Tổng thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc lập bảng kê luân chuyển vật tư, sảnphẩm hàng hoá đối với hộ kinh doanh thực hiện việc bán hàng bằng hoá đơn vàdoanh thu bán hàng xác định được trên cơ sở hoá đơn bán hàng nhưng không có đủhoá đơn, chứng từ mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định:

Theo quy định tại điểm 2b, điều 16, chương IVChế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTCngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì hộ kinh doanh đã thực hiện đầyđủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không cóđủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và các hộ kinh doanh thuộc diện ấn định thuế thìphải mở sổ nhật ký bán hàng (mẫu số S01 -HKD). Ngoài ra tuỳ theo yêu cầu quảnlý, hộ kinh doanh có thể mở thêm sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi, sổ theo dõi nợphải thu, sổ theo dõi nợ phải trả... v.v. Do đó đối với hộ kinh doanh chỉ thựchiện được việc lập hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định được doanh thu bán hàngnhưng không có đủ chứng từ, hoá đơn mua hàng và mở một sổ nhật ký bán hàng,không bắt buộc phải lập và gửi đến cơ quan thuế bảng kê luân chuyển vật tư, sảnphẩm, hàng hoá (mẫu 05-HKD).

2/ Về việc kê khai các chỉ tiêu số 1. 2. 3 vềthuế GTGT trên tờ khai số 07B/GTGT đối với các hộ kinh doanh đã thực hiện đầyđủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, xác định đúng doanh thu bán hàng nhưng không cóđủ chứng từ, hoá đơn mua hàng: thuế theo phương pháp ấn định chuyển sang làm kếtoán hộ kinh doanh để nộp thuế theo kê khai.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết vàthực hiện./.

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế