BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2812/BGDĐT-KHTC
V/v Thông báo danh sách các trường ĐH, CĐ công lập

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tạo điều kiện cho các địa phươngxây dựng và thực hiện các chế độ về chính sách đối với học sinh, sinh viên cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập, nhằm thực hiện đầyđủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sửdụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ nămhọc 2010-2011 đến năm học 2014-2015 theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư số 29/2010/TTLT /BGDĐT-BTC-BLĐ,TB&XH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục vàĐào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 49, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê danh sách các trường đạihọc, cao đẳng công lập, trên địa bàn các tỉnh, vùng miền, gửi Sở Lao động,Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo biểu mẫusố 1, 2 đính kèm) để thực hiện.

Đối với các trường trung cấp chuyênnghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập, đề nghị Sở Lao động, Thương binhvà Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cập nhật thông tin từ SởGiáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Các Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 2812/BGDĐT-KHTC thông báo danh sách trường đại học cao đẳng công lập